Regulamin Polityka Prywatności

Regulamin

Należący do spółki mfind IT sp. z o.o. serwis kup-oc.pl jest platformą internetową stworzoną w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do propozycji ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, działającą na podstawie niniejszego Regulaminu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. mfind sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu należącego do mfind IT sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. mfind sp. z o.o. lub Usługodawca – mfind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, Regon: 147010378, wysokość kapitału zakładowego spółki: 659 800 zł, kapitał opłacony w całości. mfind sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem 11220945/A.

2. mfind it sp. z o.o. lub Administrator – podmiot zajmujący się zarządzaniem Serwisem i utrzymaniem jego sprawnego działania, będący jednocześnie właścicielem domeny znajdującej się pod adresem:
www.kup-oc.pl,
tj. mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, wysokość kapitału zakładowego spółki: 25 000 zł, kapitał opłacony w całości.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.

4. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym:
https://www.kup-oc.pl.
Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z udostępnionych zasobów Serwisu dotyczących rynku ubezpieczeniowego, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną, w tym zawarcie umów ubezpieczenia.

5. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Administratora lub Usługodawcę lub Zakłady ubezpieczeń.

6. Konsultant Call Center – pracownik Administratora lub Usługodawcy lub Zakładu ubezpieczeń obsługujący Call Center.

7. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.

8. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników mfind sp. z o.o. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

9. Usługi – umożliwienie Użytkownikowi porównywania ofert ubezpieczeniowych za pomocą Serwisu oraz Czynności agencyjne, o których mowa w pkt 8 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.

10. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Usługodawca wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Usługodawca wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem
https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.

11. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.

12. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

13. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

14. Umowa ubezpieczenia – zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń umowa ubezpieczenia w zakresie obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych.

15. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

16. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

17. Uuo – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).

18. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

19. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

20. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.

2. Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania portalu internetowego kup-oc.pl, znajdującego się pod adresem internetowym
https://www.kup-oc.pl.
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi za pośrednictwem Serwisu.

3. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Usługodawcę oraz za pośrednictwem Call Center.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności lub w zakresie i na zasadach określonych w art. 23 Uodo.

6. Usługodawca, w związku z działalnością w charakterze agenta ubezpieczeniowego zobowiązany jest do stosowania „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których treść jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem:
http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U z 2014 r. poz. 827) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej przez mfind sp. z o.o. z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie dostępnych pod adresem
www.kup-oc.pl
musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.

3. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w tej ustawie, w tym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Człuchowska 74 lok. U1, 01-360 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@mfind.pl.

7. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 4. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:

 1. poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej
  www.kup-oc.pl
  komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;
 2. telefonicznie – w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług za pomocą Call Center;
 3. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz następującego adresu e-mail Administratora:
  admin@mfind.pl
  lub adresu e-mail Usługodawcy:
  pomoc@mfind.pl

2. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:

 1. kierując pismo na adres korespondencyjny mfind IT sp. z o.o.: ul. Stefana Żeromskiego 77 lok. U5, piętro 3, 01-882 Warszawa,
 2. wysyłając wiadomość e-mail na adres:
  pomoc@mfind.pl
  lub poprzez dedykowany formularz kontaktowy,
 3. dzwoniąc na numer telefonu: 22 490 90 00,
 4. wyrażając taką wolę poprzez zaznaczenie prośby o kontakt ze strony Call Center
 5. osobiście w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a.

3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:

 1. poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,
 2. telefonicznie za pośrednictwem Call Center,
 3. osobiście przez swojego przedstawiciela,
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 5. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center w terminach i godzinach pracy Zakładów ubezpieczeń lub Usługodawcy.

2. Za korzystanie z Serwisu w zakresie porównywania ofert ubezpieczeniowych, a także za przedstawienie ofert ubezpieczeniowych przez Konsultanta Call Center Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż opłata za połączenie.

3. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center Użytkownik ponosi koszt polisy, zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową.

4. W prawidłowym działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.

5. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Zakład ubezpieczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, mfind sp. z o.o. ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

8. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.

10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.

11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.

12. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki Prywatności.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

1. Usługodawca oświadcza, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Administratora i innych podmiotów.

3. Prawa autorskie do zasobów publikowanych w Serwisie należą do Administratora.

4. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§ 7. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

1. Za pośrednictwem Serwisu lub Call Center możliwe jest zawarcie Umowy ubezpieczenia pomiędzy użytkownikiem, a zakładem ubezpieczeń reprezentowanym przez Usługodawcę jako agenta ubezpieczeniowego.

2. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center.

3. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.

4. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Administratorowi, Usługodawcy i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Administrator oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich za fakt umieszczenia ich danych w Serwisie, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

5. Zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzedza wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej za pomocą Stron transakcyjnych oraz przedstawienie Użytkownikowi podsumowania oferty, obejmującego w szczególności wskazanie przedmiotu zawieranej umowy oraz jego głównych cech, całkowitych kosztów zakupu polisy oraz czasu jej trwania.

6. Użytkownik może także skorzystać z opcji podania w ramach formularza numeru telefonicznego, adresu email lub innej formy kontaktu, z prośbą o kontakt ze strony Call Center. W przypadku skorzystania z takiej opcji Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych, łącznie z danymi wpisanymi w ramach Serwisu do Call Center na zasadach szerzej określonych w ramach Polityki Prywatności.

7. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup polisę”, znajdującej się na Stronie transakcyjnej Serwisu, obejmującej podsumowanie oferty i oświadczenia woli wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center oświadczenie Użytkownika o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia może być złożone telefonicznie wobec Konsultanta Call Center.

8. Termin płatności składki ubezpieczeniowej jest określany w umowie ubezpieczenia lub przez zakład ubezpieczeń na zasadach określonych w KC.

9. W terminie określonym przepisami, po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia.

10. Ubezpieczający, będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy.Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

11. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 12.

12. W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego, będącego konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 10 i 11, Usługodawca lub Zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

13. W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczenia OC.

14. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami §10 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
 2. włączona obsługa Cookies i JavaScript
 3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
 4. w przypadku usług Call Center wymagane jest posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego wykonywanie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów.

2. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

§ 9. Zasady odpowiedzialności

1. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w Serwisie pod adresem
www.kup-oc.pl
niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca, ani Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

4. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz Call Center należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
pomoc@mfind.pl
lub telefonicznie na numer Call Center.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 15.02.2018.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianach nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie może naruszać żadnych praw nabytych przez użytkownika na podstawie wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

4. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail o umieszczeniu na stronie Serwisu Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Mfind spółka z o.o.

ul. Człuchowska 74/U1

01-360 Warszawa

e-mail: pomoc@mfind.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.mfind.pl oraz usług świadczonych za pośrednictwem call center, działającego pod numerem telefonu (22) 490 90 00.

Data zawarcia umowy: ………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………

Adres konsumenta: …………………….

Data: …………………
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, dostępnego pod adresem:
https://kup-oc.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/

Ostatnia modyfikacja: 24.05.2018 r.

W mfind dokładamy starań, aby korzystanie z naszych usług było w pełni satysfakcjonujące i pomocne. Szkolimy pracowników oraz rozwijamy produkty w celu polepszenia jakości świadczonych usług. Staramy się, aby nasi doradcy udzielali Ci profesjonalnej pomocy w znalezieniu najlepszego ubezpieczenia. Nie wymagamy dodatkowych opłat za korzystanie z naszych usług – są one w pełni darmowe. Jeśli na jakimkolwiek etapie współpracy z nami będziesz miał do nas uwagi, prosimy, poinformuj nas o tym.

Kim jesteśmy?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wspólnie przez administratorów mfind sp. z o.o. oraz mfind IT sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Człuchowska 74/U1, 01-360 Warszawa (dalej jako mfind). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z nami listownie lub przy pomocy następujących form kontaktu:

tel.: +48 22 490 90 00

e-mail: kontakt@mfind.pl

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Wszelkie informacje na Twój temat, które gromadzimy przy pomocy naszej strony, podajesz nam dobrowolnie. Może się jednak zdarzyć, że bez podania określonych danych nie będziemy w stanie świadczyć Ci określonych usług. Poinformujemy Cię o każdej takiej sytuacji podczas wypełniania poszczególnych formularzy.

Czy mfind przekazuje komuś dane osobowe?

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mogą mieć również: osoby, które zatrudniamy, podmioty organizujące działania i akcje marketingowe na naszą rzecz, podmioty realizujące dla nas usługi analityczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z nami.

W zależności od usługi, z której korzystasz, dane możemy udostępniać również innym podmiotom. Szczegóły na ten temat znajdują się w odpowiedniej sekcji poniżej.

Czy dane będą przekazywane za granicę?

mfind nie będzie przetwarzać Twoich danych osobowych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w którym obowiązują restrykcyjne regulacje ochrony prywatności.

Może się jednak zdarzyć, że dane będą przesyłane poza EOG przez podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu takie jak dostawcy: poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej w chmurze, usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych itp. Dochowamy wszelkich starań, aby upewnić się, że takie przepływy danych odbywały się zgodnie z przepisami prawa.

Prawa, które Ci przysługują

W każdej chwili masz prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Ponadto możesz zażądać od nas sprostowania lub usunięcia przez nas informacji o Tobie, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Jeżeli masz zastrzeżenia do przeprowadzanego przez nas przetwarzania danych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo w ramach poszczególnych usług mogą przysługiwać Ci dodatkowe uprawnienia. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej przy opisie konkretnej usługi.

Czy mfind podejmuje decyzje automatycznie?

Niektóre nasze usługi wiążą się z wykorzystaniem technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Są one wykorzystywane przede wszystkim w porównywarkach ubezpieczeń – wprowadzane przez Ciebie dane są wysyłane na serwery zakładów ubezpieczeń, na których przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia wysokości składki. Dzięki temu możemy błyskawicznie zaprezentować Ci zestawienie najlepszych ofert ubezpieczeń.

Jednocześnie informujemy, że nie mamy wpływu na procesy, które odbywają się po stronie zakładów ubezpieczeń. Informacje na ten temat znajdziesz w odpowiednich politykach prywatności zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów np. oferujących usługi medyczne. Należą do nich między innymi:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA
 • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
 • BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o. (Czytaj Politykę prywatności)
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (właściciel marki mtu24.pl, You Can Drive), (Czytaj Politykę prywatności)
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA (właściciel marki Proama) (Czytaj Politykę prywatności)
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • LUX MED sp. z o.o.
 • Medicover Sp. z o.o.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA)
 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA (Czytaj Politykę prywatności)
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)

Dodatkowo wprowadzone przez Ciebie dane mogą być przetwarzane przez nas w celu dopasowania rodzaju, formy i treści komunikacji, którą do Ciebie kierujemy lub o jej braku.

Rodzaje stosowanej komunikacji

W zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych (adres e-mail i/lub numer telefonu) oraz zaakceptowanych zgód w miejscu podania tych danych, możemy kontaktować się z Tobą, np. w związku z: obsługą danej usługi (np. porównywarki ubezpieczeń), odpowiedzią na pytania, reklamacje, badaniami, pozyskiwaniem opinii, marketingiem własnym naszych produktów i usług, przesyłaniem informacji handlowych mfind oraz jeśli wyrazisz dodatkową zgodę także informacji handlowej od naszych Partnerów.

Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie przy pomocy specjalnego odnośnika znajdującego się na dole każdej otrzymanej od nas wiadomości.

Dane użyte do komunikacji z Tobą będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą niezwłocznie publikowane na niniejszej stronie. W miarę możliwości będziemy Cię również informować o zmianach przy pomocy środków kontaktu, które podałeś/podałaś nam podczas korzystania z poszczególnych usług.

Porównywarki ubezpieczeń

Dane, które gromadzimy przy pomocy porównywarek ubezpieczeń, zbieramy w celu świadczenia Ci usługi polegającej na zaprezentowaniu zestawienia ofert ubezpieczeniowych. Uprawnia nas do tego wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz cofnąć w każdym momencie. Po wypełnieniu formularza dane mogą zostać przekazane współpracującym z nami zakładom ubezpieczeń, a te dodatkowo w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego mogą przekazać je np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, oraz innym podmiotom np. świadczącym usługi medyczne – bez tego nie byłoby możliwe wyliczenie składki. W ramach usługi przysługują Ci prawa wymienione powyżej, jak również prawo do przenoszenia  danych.

Informacje zebrane przy pomocy porównywarek będziemy przechowywać również w celu zrealizowania między innymi usługi przypominania na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów. W ramach tej usługi na podstawie danych podanych w porównywarce ubezpieczeń możemy przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie końca ubezpieczenia zarówno w roku bieżącym jak i w latach kolejnych i zachęcić do ponownego skorzystania z naszej porównywarki, która – dla Twojej wygody – będzie wstępnie wypełniona danymi wprowadzonymi podczas poprzedniej wizyty na naszej stronie oraz możemy udzielić Ci wskazówek dotyczących ubezpieczenia. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej usługi, w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. W celu znalezienia dla Ciebie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia i po wyrażeniu przez Ciebie zgody, dane mogą zostać przekazane także do współpracujących z nami multiagencji ubezpieczeniowych, które mogą zaoferować Ci dodatkowe oferty ubezpieczenia.

Dane zebrane przy pomocy porównywarek ubezpieczeń będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w akapicie wyżej lub do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej

W niektórych miejscach na naszej stronie znajdują się pola zachęcające do zamówienia bezpłatnej rozmowy telefonicznej z mfind. Gromadzone przy ich pomocy numery telefonów będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. W sytuacji gdy nie uda nam się z Tobą nawiązać rozmowy telefonicznej zostaniesz o tym poinformowany za pomocą innych form kontaktu, np. SMS.

Niekiedy dane zebrane w toku rozmowy będą przekazywane innym podmiotom – np. zakładom ubezpieczeń, jeżeli celem rozmowy będzie porównanie ofert ubezpieczeniowych. O każdym takim przekazaniu zostaniesz poinformowany/poinformowana przez naszego konsultanta.

Wszystkie rozmowy odbywające się za pośrednictwem infolinii zarówno naszej jak i podmiotów realizujących dla nas usługi telefoniczne obsługi klienta są nagrywane. Robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a konkretniej w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami i oszustwami oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług i sposobu, w jaki obsługujemy naszych Klientów. Takie nagrania będą przechowywanie do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych z usługami świadczonymi w ramach rozmowy. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Formularz kontaktu oraz chat

Na naszej stronie znajdują się również formularze kontaktu oraz chat (np. LiveChat). Gromadzone przy ich pomocy adresy e-mail i inne podane przez Ciebie informacje będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i odpowiedzi na ew. pytania. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

Zapisy rozmowy będą przechowywane do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Program partnerski mfind.pl

Dane podane w formularzu rejestracji w naszym Programie partnerskim będziemy przetwarzali na podstawie i w celu realizacji umowy, której treść określono w regulaminie programu.

Podane przez Ciebie dane będą przechowywanie do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Komentarze w Akademii mfind

Na stronach Akademii mfind umożliwiamy Ci dodawanie komentarzy pod zamieszczonymi w niej artykułami. Aby dodać komentarz, konieczne jest podanie swojego imienia (lub pseudonimu) oraz adresu e-mail. Jeżeli komentarz będzie zawierał dane osobowe, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie oraz na podstawie i w celu świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie Akademii mfind.

Pamiętaj, że dostęp do Twojego imienia lub pseudonimu oraz treści komentarza będą miały wszystkie osoby odwiedzające Akademię mfind. Nie zamieszczaj w nich swoich danych wrażliwych oraz innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić się na jakąkolwiek szkodę, jak również treści naruszających prawo.

Forum dyskusyjne Akademii mfind

Na naszej stronie znajduje się również forum dyskusyjne, przy pomocy którego możesz brać udział w dyskusjach na tematy ubezpieczeniowe. Zamieszczanie własnych treści na forum jest możliwe po rejestracji nowego konta przy pomocy podanych danych lub z wykorzystaniem swojego konta Facebook. Zakładając konto, zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegóły określa Regulamin forum. Jeżeli komentarz będzie zawierał dane osobowe, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie oraz na podstawie i w celu świadczenia usługi udostępnienia forum dyskusyjnego.

Pamiętaj, że dostęp do Twojej nazwy użytkownika oraz treści zamieszczonych postów będą miały wszystkie osoby odwiedzające Akademię mfind – również te, które nie są zalogowane. Nie zamieszczaj w nich swoich danych wrażliwych oraz innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić się na jakąkolwiek szkodę, jak również treści naruszających prawo.

Polityka Cookies (stosowanie plików cookies)

Ostatnia modyfikacja: 1.02.2018 r.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług oraz dostosowania naszej strony do Twoich potrzeb stosujemy pliki cookies.

Pliki cookies (nazywane również ciasteczkami) to niewielkie porcje informacji mające postać krótkiego ciągu znaków, które przechowujemy w pamięci Twojego urządzenia. Dostęp do tych plików pozwala nam na późniejsze zidentyfikowanie Twojego urządzenia i dostosowanie do niego ustawień naszej witryny. Przechowywane informacje nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu. Możesz je usunąć w dowolnej chwili przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji Twojej przeglądarki internetowej.

Istnieją różne rodzaje cookies. Nasza strona korzysta z cookies „sesyjnych” oraz „trwałych”. Cookies „sesyjne” są usuwane z Twojego komputera zaraz po zamknięciu przeglądarki internetowej. Z kolei cookies „trwałe” będą przechowywane na twoim komputerze również po zamknięciu przeglądarki – maksymalny okres takiego przechowywania jest oddzielnie określony dla każdego cookie.

Używane przez nas cookies działają w następujących celach:
• umożliwiają personalizację wyglądu i treści strony dla każdego użytkownika,
• pozwalają na wymianę danych pomiędzy platformami działającymi w ramach naszej witryny,
• są wykorzystywane w procesie uwierzytelniania użytkownika oraz zapobiegają nadużyciom w tym zakresie,
• zapamiętują działania użytkownika – dzięki temu po opuszczeniu strony nie musi on np. ponownie wypełniać formularzy,
• umożliwiają personalizację reklam i komunikacji marketingowej w ramach naszej witryny oraz w naszej komunikacji do użytkowników,
• umożliwiają kierowanie naszych reklam poza naszą stroną, np. do osób, które już odwiedziły naszą witrynę i/lub mogą być potencjalnie zainteresowane naszymi usługami,
• umożliwiają pomiar skuteczności i rozliczenie efektów działań marketingowych,
• gromadzą informacje statystyczne o ruchu na naszej witrynie.

W oparciu o powyższe reguły i w wymienionych celach działają również inne mechanizmy wykorzystywane przez nasze strony takie jak np. localStorage, który działa na zasadach analogicznych do trwałych plików cookies, lecz jest w stanie pomieścić więcej informacji.

Na naszych stronach zamieszczone są też skrypty naszych Partnerów zewnętrznych, które również mogą przechowywać dane na twoim urządzeniu. Stosowane mechanizmy i zasady przechowywania mogą różnić się od tych, które są przewidziane w naszej Polityce prywatności i Polityce cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach poszczególnych Partnerów. Należą do nich między innymi:

Możesz decydować o tym, czy i jakie pliki cookies chcesz przechowywać na swoim urządzeniu. Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie internetowej dostawcy Twojej przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy odnośniki do instrukcji użytkowania najpopularniejszych przeglądarek:

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony i świadczonych na niej usług.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie.