Benefia OC/AC

Benefia OC/AC

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

1 ocen, średnia: 5,00 z 5

Benefia Ubezpieczenia czerpie z tradycji BENEFII Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. Vienna Insurance Group, spółki która przez 15 lat budowała swoją pozycję na rynku ubezpieczeń w Polsce. Benefia Ubezpieczenia zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych (przede wszystkim komunikacyjnych) w sieciach dealerów samochodowych, w obszarze ubezpieczeń direct oraz w alternatywnych kanałach dystrybucji ubezpieczeń

TU Benefia zakres ubezpieczeń w ofercie:

 • majątkowe
 • zdrowotne
 • dla biznesu
 • turystyczne
 • komunikacyjne

TU Benefia oferuje kierowcom OC, AC a także wiele dodatkowych ubezpieczeń, bardzo przydatnych w podróży.

Benefia ubezpieczenie OC

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek zawarcia umowy dotyczy posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium Polski. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokument ubezpieczenia (np. polisa). Ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę ruchem pojazdu innym osobom. Dotyczy to zarówno szkód w majątku (np. pojeździe), jak też na osobie poszkodowanego.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Zielona Karta

to dodatkowe ubezpieczenie do polisy OC, które zwiększa zakres terytorialny polisy OC na kraje, które nie są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia. Są to Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Mając polisę ZIELONEJ KARTY nie ma potrzeby zakupu dodatkowych ubezpieczeń OC (tzw. granicznych) przy wjeździe samochodem na terytorium w/w krajów.

TU Benefia ubezpieczenie AC (Autocasco)

Ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia). Benefia ubezpiecza pojazdy nie starsze niż dwunastoletnie.

Ubezpieczenie AC jest ważne we wszystkich krajach europejskich oraz Maroku, Tunezji Izraelu oraz Iranie. Na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy polisa nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie AC jest częścią różnego rodzaju programów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych (nabywcy nowych/używanych samochodów, kredytobiorcy) jak i przedsiębiorców, (leasingobiorcy dealerzy samochodowi, zarządzający flotami pojazdów, firmy leasingowe itp.). Umowy ubezpieczenia AC w ramach produktów mogą różnić się zakresem ubezpieczenia a co za tym idzie wysokością składek.

TU Benefia ubezpieczenie Assistance SOS

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z usług takich jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego. Jeżeli naprawa pojazdu nie może zostać wykonana tego samego dnia Ubezpieczeni (zarówno kierowca jak i pasażer pojazdu), mogą skorzystać z usług dodatkowych takich jak wynajem samochodu zastępczego lub nocleg w hotelu (do czasu naprawy pojazdu) lub kontynuację podróży innym środkiem lokomocji. TU Benefia ubezpiecza pojazdy z okresem eksploatacji do 10 lat.

Benefia ubezpieczenie Medical Assistance

jest skierowane do klientów, którzy kupują ubezpieczenie komunikacyjne, działa na terenie Polski.

W razie wypadku komunikacyjnego ubezpieczony będzie mógł skorzystać z następujących usług:

 • wizyty lekarza,
 • wizyty pielęgniarki,
 • transportu medycznego,
 • transportu na komisję lekarską,
 • dostarczenia leków,
 • rehabilitacji lub pomocy psychologa,
 • opieki nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem,
 • opieki nad zwierzętami domowymi,
 • korepetycji z wybranych przedmiotów,
 • dodatkowo poszkodowany w wypadku może skorzystać z informacji dostępnych na infolinii medycznej czynnej całą dobę.

TU Benefia ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierującego i pasażerów pojazdu zapewnia poszkodowanym rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli powodują trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW jest ważne we wszystkich krajach europejskich oraz Maroku, Tunezji Izraelu oraz Iranie. Umowy mogą być zawierane na różne sumy ubezpieczenia (do 20 000,00 PLN) w zależności od wyboru ubezpieczającego. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie NNW (podobnie jak AC) jest częścią różnego rodzaju programów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów.

Ubezpieczenie Assistance Prawny

jest skierowane do klientów, którzy kupują ubezpieczenie komunikacyjne. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzielenia ubezpieczonemu informacji prawnej, dotyczącej problemu prawnego związanego z życiem prywatnym i zawodowym z następujących dziedzin prawa:

 • ubezpieczeniowe
 • mieszkaniowe
 • pracy
 • konsumenckie
 • spadkowe
 • o ruchu drogowym
 • podatkowe.

Na wniosek klienta w ramach informacji prawnej przedstawiciel TU dodatkowo:

 • prześle akty prawne (uchwała, rozporządzenie, ustawa), wzory umów cywilnoprawnych (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) i wzory formularzy podatkowych,
 • udzieli informacji teleadresowej dotyczącej sądów, prokuratur, kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych, kancelarii notarialnych i organów podatkowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzieli informacji dotyczącej zasad prowadzenia sporów prawnych oraz możliwości dochodzenia swoich praw,
 • udzieli informacji o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 • udzieli informacji o zobowiązaniach podatkowych (stawki, opłaty, terminy płatności),
 • udzieli informacji o odmiennych regulacjach prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich .

W okresie ubezpieczenia ubezpieczony ma prawo do uzyskania 6 informacji prawnych.

Informacje prawne udzielane są przez przedstawiciela TU 7 dni w tygodniu w godz. od 9.00 do 21.00

Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdów i umów – ochrona prawna

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w przypadku, gdy klient wejdzie w spór w sprawach związanych z użytkowaniem pojazdu lub umowami związanymi z pojazdem. Dotyczy to między innymi sytuacji dochodzenia roszczeń np. z tytułu ubezpieczeń OC/AC, prowadzenia przeciw ubezpieczonemu postępowań karnych lub wykroczeń, zatrzymania ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. W ramach polisy można skorzystać z adwokata lub radcy prawnego ustanowionych przez ubezpieczonego. Polisa obejmuje także zwrot kosztów sądowych, postępowania administracyjnego a nawet kosztów poniesionych przez stronę przeciwną. Umowa obejmuje teren działania ubezpieczenia OC (łącznie z krajami gdzie potrzebna jest ZIELONA KARTA)

Suma ubezpieczenia wynosi 35 000,00 PLN. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

Ubezpieczenie GAP od strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu

Ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w sytuacji utraty pojazdu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia pojazdu. Jest uzupełnieniem polisy AC, z której odszkodowanie jest wypłacane do wartości rynkowej pojazdu. Ubezpieczenie GAP daje możliwość odzyskania pozostałej kwoty, za którą został zakupiony pojazd. Polisa GAP jest szczególnie potrzebna osobom, które kupują samochód na kredyt. Mając polisę GAP klient ma gwarancję otrzymania odszkodowania w wysokości wartości zakupionego pojazdu.

W ramach polisy GAP można ubezpieczać pojazdy z okresem eksploatacji do 3 lat o wartości do 260 000,00 PLN, które mają polisy AC. Warunkiem zakupu polisy jest faktura zakupu. Umowa może zostać zawarta w okresie do 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 45 000,00 PLN. Umowę zawiera się na 36 miesięcy.

Benefia kalkulator OC

Na swojej stronie directowej firma Benefia zachęca do obliczenia składki w 2 minuty. I faktycznie, cały proces jest niezwykle szybki. Niemal od razu po błyskawicznym wypełnieniu formularza otrzymujemy kalkulację składki. Sam formularz jest podzielony na bloki. Już na samym początku strona Benefia24 prosi o wybranie rodzaju ubezpieczenia.

Oprócz OC można wybrać AC, NNW kierowcy i usługę assistance, a w zależności od tego, co wybierzemy, pytań w formularzu może być więcej lub mniej (np. po zaznaczeniu NNW kierowcy pojawia się wybór sumy ubezpieczenia).

TU Benefia zgłoszenie szkody

 • telefonicznie pod nr 0 801 080 300 lub (022) 212 20 30 (7 dni w tygodniu w godzinach 6:00 – 22:00).

Benefia wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Zgodnie z Ustawą z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, polisę OC można wypowiedzieć w trzech określonych przypadkach:

 • na koniec okresu, na jaki została zawarta – wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia;
 • wypowiedzenie polisy wznowionej automatycznie – o ile wcześniej klient zawarł drugą umowę OC w innym zakładzie ubezpieczeń;
 • po nabyciu pojazdu – takie wypowiedzenie można złożyć w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia.

Formularz online

e-mail: wypowiedzenia@benefia.pl

Odstąpienie od ubezpieczeń dobrowolnych może nastąpić zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń. Odręcznie podpisany dokument odstąpienia należy wysłać w ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy.

Dane kontaktowe Benefia

BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Biuro Obsługi Klienta (pn-pt w godz. 8.00 – 18.00)

tel: (+48 22) 544 14 70-71

fax:(+ 48 22) 544 14 38

bok@benefia.pl

wypowiedzenia@benefia.pl

zwroty@benefia.pl